Анализ и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Велики Преслав за периода 2007-2013 г.”, Дейност 3 по договор за безвъзмездна финансова помощ с Рег. № 13-13-160/08.11.2012 г., сключен между УО на ОПАК и Община Велики Преслав

Проект Details

    Възложител:

    Община Велики Преслав