Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Русе 2014-2020г.

Проект Details

    Поръчител:

    Община Русе