Управление и изпълнение на проекти и програми

Имаме богат опит в управлението и изпълнението на проекти и предоставяме следните услуги:

Предоставяне на експертна помощ за управлението на програми и проекти;

Мониторинг и изготвяне на доклади за напредък;

Извършване на проверки на място;

Подготовка и изпълнение на мерки за информация и публичност;

Реалокации и оптимизации на бюджети;

Анексиране на договори;

Финансово управление, контрол и верификация на разходи.


Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект ``Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе - Етап І``

Външна техническа помощ за управление на проект ``Втора фаза на проект ``Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ``

Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект “Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав“, съгласно договор № 27/321/01244 от 27.11.2012г.

Избор на технически консултант за изпълнение на дейностите по проект ``Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

``Външна техническа помощ за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ``