Транспорт, телекомуникации и енергетика

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. Ние предлагаме услуги, свързани с предоставяне на техническа помощ, най-подходящата външна експертиза, разработване на различни правила и процедури, ръководства, оценки и анализи, свързани с целия цикъл на проекта, вкл. фаза на програмиране и подготовка като покани и тръжни досиета и фази на изпълнение също като изпълнение на договори, програми и схеми за безвъзмездна помощ.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Избор на технически консултант за изпълнение на дейностите по проект ``Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

Изготвяне на стратегия за подобряване на ТEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект ``Проучване на възможностите за намаляване на използването на ТЕN-Т мрежа в трансграницния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки``, с рег. номер 15.01.1.010``

Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ във връзка с доставка и монтаж на система за управление на трафика - гр. София, с цел кандидатстване за финансиране от Европейската инвестиционна банка

Разработване на Национална комуникационна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2020 - 2024 г.,

Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и и кономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г.