Представяне

БИМ Консултинг ООД

БИМ Консултинг ООД е една от водещите консултантски компании на българския пазар, която работи в областта на управленското, юридическото и финансовото консултиране на проекти и програми в направления: административен капацитет; кръгова икономика; консултации относно приложимите режими на държавни помощи; управление на инфраструктурни проекти; разработване, оценки и анализи на стратегически документи и програми; разработване на насоки за кандидатстване в т.ч. критерии за подбор и методики за оценка на проектни предложения; организиране на специализирани обучения; провеждане на социологически проучвания, събиране и обработка на база данни; мерки за публичност; проектно и юридическо консултиране относно приложимото европейско и националното законодателство и пр.

Компанията е създадена в края на 2008 г. След създаването си дружеството внедрява система за управление на качеството с обхват: Проектно, управленско и юридическо консултиране и продължава да поддържа системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015. Също така дружеството внедрява и система за управление по отношение на околната среда, с област на приложение: Проектно, управленско и юридическо консултиране. Консултации, анализи, оценки и стратегическо планиране в областта на всички сфери, финансиране от фондове на ЕС, държавен и общински бюджет, други публични средства и донорски програми от публични и частни източници в съответствие с изискванията на стандарт ISO 14001:2015. В началото на 2018 г. дружеството приведе дейността си в съответствие с изискванията на GDPR.

БИМ Консултинг ООД притежава експертентехническифинансов капацитет

Компанията има сериозен експертен, технически и финансов капацитет доказали се в подготовката, изпълнението и управлението на мащабни високобюджетни инфраструктурни проекти, проекти свързани с предоставяне на техническа помощ в т.ч. административен капацитет на структури на публичната администрация на местно, регионално и централно ниво. Дружеството също има значителен опит в консултантските услуги за бизнеса и гражданското общество.

Нашата мисия

Нашата мисия е да Ви предоставим висококачествена експертна помощ, консултантски услуги и най-подходящите решения за постигане на Вашите цели.

Нашите цели

  • Да работим за Вашето успешно развитие;
  • Да подпомагаме успешното осъществяване на Вашите дейности;
  • Да съдействаме за оптимизиране на работните процеси
  • Да предоставяме най-подходящите решения, в съответствие с приложимата нормативна база и добрите практики в областта.

0
+
Експерта
0
Години в бизнеса
0
+
Проекти
0
%
Професионализъм