Подготовка на стратегически документи

Имаме богат опит в изготвянето на различни стратегически документи като:

Стратегии;

Планове за развитие;

Програми.


Разработване на Национална комуникационна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2020 - 2024 г.

Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.

Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Русе 2014-2020г.

Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево