Подготовка на наръчници, правила и процедури

Имаме богат опит в подготовката на наръчници, правила и процедури. Някои от последните ни проекти са:


Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, подкрепени от финансови инструменти

Разработване на наръчник за управление на проекти, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. ``BG16RFOP001-8.005 ``Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по ПО 3-МОН, ММС, МК