Подготовка на документации и подкрепа при възлагане на обществени поръчки

Можем да предоставим различни услуги като:

Изготвяне на документации за обществени поръчки, съгласно приложимото законодателство;

Подготовка на технически спецификации;

Изготвяне на насоки за кандидатстване, в т.ч. методика и критерии за оценка;

Оценка на обществени поръчки;

Преговори, договаряне и сключване на договори.


Подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: Възлагане на инженеринг за нуждите на изграждане на нова административна сграда за Административен съд - Пазарджик, Окръжна прокуратура - Пазрарждик, Райнонна прокуратура - Пазарджик

Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса