Подготовка и оценка на проектни предложения

Можем да изготвим за Вас:

Изготвяне на апликационни форми/проектни предложения в пълен обхват;

Оценка на проектни предложения;

Изготвяне на договори за предоставяне на БФП.


Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП ``Иновации и конкурентоспособност`` 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б ``Балкани-Средиземно море`` 2014-2020г.