Оценки и анализи

Можем да изготвим за Вас различни оценки и анализи като:

Оценки на програми;

Оценки на планове за развитие;

Оценки на проекти;

Оценка и анализи на риска;

Анализ разходи и ползи;

Анализ на административния капацитет;

Други.


„Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап”

Последваща оценка (ex-post) на ПРСР /2007-2013г./

Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“