Околна среда и кръгова икономика

Проекти, инвестиращи в зелени инициативи, които подобряват качеството на въздуха и водата, насърчават кръговата икономика, запазват екологичните системи и биологичното разнообразие са някои от важните приоритети за околната среда. Консултираме нашите клиенти и им помагаме за постигането на тези приоритети. Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на околната среда, кръговата икономика и адаптирането към промените в климата. Ние имаме богат опит в областта, включително оценки на програми, подготовка на документация за обществени поръчки, съгласно приложимото законодателство, изготвяне на Технически спецификации, разработване на различни анализи, изготвяне на формуляри за кандидатстване / проектни предложения в пълен обхват и предоставяне на експертна и техническа помощ за управление на проекти, свързани с рехабилитация на ВиК мрежи в различни области на България.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Подготовка на покани за набиране на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

„Разработване и внедряване на система за събиране на информация за проследяване на напредъка по изпълнението на мерките за Програма за предотвратяване образуването на отпадъци“

Външна техническа помощ за управление на проект ``Втора фаза на проект ``Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ``

Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект ``Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе - Етап І``

Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.