Консултации

Предлагаме различни видове консултации, основните сред които са:

В сферата на държавните помощи извършваме:

  • Консултации на структури от публичния сектор относно приложимите режими на държавни помощи;
  • Консултации за услуги от общ икономически интерес;
  • Консултации за групово освобождаване от държавна помощ;
  • Консултации за прилагане на правилата за държавни помощи в специфични сектори;
  • Консултации за хоризонтална, вертикална и регионална държавна помощ.

Юридически консултации

Финансови

Други


„Експертни услуги за оценка на съответствието на финансираните с общински бюджет дейности със законодателството в областта на държавните помощи“

„Предоставяне на консултантски услуги на община Велико Търново за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи“

Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавни помощи в областта на културата и сопрта да нужсите на община Русе

„Предоставяне на консултантски услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи при изпълнение на програмата.“

Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на ОП ``Регионално развитие`` 2007-2013 и ОП ``Региони в растеж`` 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи