Конкуренция, дигитализация и научни изследвания

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на конкуренцията, дигитализацията и научните изследвания.
Включва също проекти за насърчаване на устойчива конкуренция, различни бизнес възможности, възприемане на дигиталната трансформация и засилване на научните изследвания, които са ключови елементи за приспособяване към дигиталната ера. Ние предлагаме различни видове услуги, за да помогнем на нашите клиенти да бъдат готови за това. Предоставяме консултации относно възможностите за финансиране, изготвяме формуляри за кандидатстване / предложения за проекти, предоставяме експертна и техническа помощ за управлението на проекти и програми и оценяваме програмите.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП ``Иновации и конкурентоспособност`` 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б ``Балкани-Средиземно море`` 2014-2020г.``