Земеделие, рибарство и храни

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на земеделието, селското стопанство, рибарството и хранителния сектор. Включва също проекти за подпомагане на сектора, въвеждащи по-високи стандарти и предоставящи нови възможности. Ние предлагаме услуги, свързани с предоставяне на техническа помощ, най-подходящата външна експертиза, разработване на различни правила и процедури, ръководства, оценки и анализи, свързани с целия цикъл на проекта, вкл. фаза на програмиране и подготовка на покани и тръжни досиета и фаза на изпълнение, като изпълнение на договори, програми и схеми за безвъзмездна помощ.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на дейностите по проект ``Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище - гр. Поморие, чрез Звено за изпълнение на проекта (ЗИП)

Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“

Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект ``Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище ``Карантина``, местност ``Карантина``, район ``Аспарухово``, община Варна, съгласно изискванитяа на ПМДР

Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап”