Заетост, социална политика и здравеопазване

Нашият опит в сектора включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите за заетост, жизнен стандарт и качество на живот. Включва също проекти за подобряване на нивото на социална и здравна защита на гражданите. Предлагаме услуги, свързани с предоставяне на техническа помощ, най-подходящата външна експертиза, разработване на различни правила и процедури, ръководства, оценки и анализи, свързани с целия цикъл на проекта, вкл. фаза на програмиране и подготовка на покани и тръжни досиета и фаза на изпълнение, като изпълнение на договори, програми и схеми за безвъзмездна помощ.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 ``Специфични предизвикателства за здравето на ромското население`` на Програма БГ 07 ``Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.