Градове и региони

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в областта на развитието на градовете и регионите. За устойчивото развитие на градовете и регионите ние предлагаме широк спектър от услуги като различни консултации относно възможности за финансиране, консултации за услуги от общ икономически интерес, за приложимите режими на държавни помощи, изготвяне на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти, изработване на стратегически документи, вкл. стратегии, планове и програми за развитие, изготвяне на формуляри за кандидатстване / проектни предложения в пълен обхват, Оценка на проектни предложения, Управление и изпълнение на проекти и програми, изготвяне на ръководства, правила и процедури и провеждане на различни обучения.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


„Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“

Актуализиране на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Русе 2014-2020г.

Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.``

Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 3: Организация и управление на проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община Велики Преслав, област Шумен”, включително изготвяне на документация по ЗОП, съгласно договор № 27/322/00753 от 27.11.2012г.

Консултантски услуги за управление и мониторинг на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, Обособена позиция № 1: Управление и мониторинг на проект “Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Велики Преслав”, включително изготвяне на тръжни документи за услуги и строителство, съгласно ЗОП, във връзка с договор № 27/321/01216 от 27.11.2012г.