Административен капацитет и публичен сектор

Нашият опит включва проекти и дейности, които имат за цел да повишат възможностите и да допринесат за прилагането на политики в изграждането на административен капацитет и развитието на публичния сектор. Включва също проекти, подпомагащи подобряването на ефективността и ефективността на публичния сектор. Предлагаме услуги, свързани с изграждане на административен капацитет, подобряване на управлението на институциите, консултации за държавни помощи, изготвяне на формуляри за кандидатстване / предложения за проекти в пълен обхват, оценки на програми, предоставяне на техническа помощ и външна експертиза, свързани с подготовката и изпълнението на договори, програми и схеми за безвъзмездна помощ. Също така предлагаме различни обучения, свързани с управлението на проекти, както и режимите на държавни помощи.

Някои от последните проекти, които сме реализирали в сектора, са:


Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавни помощи в областта на културата и сопрта да нужсите на община Русе

„Предоставяне на консултантски услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи при изпълнение на програмата.“

„Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

Изготвяне на предварителна оценка, във връзка с подготовката на ОП ``Добро управление`` за новия програмен период 2014-2020г.

Последваща оценка (ex-post) на ПРСР /2007-2013г./