УСЛУГИ

Управление:

 • Предоставяне на експертна помощ за управлението на програми и проекти;
 • Мониторинг и изготвяне на доклади за напредък;
 • Извършване на проверки на място;
 • Реалокации и оптимизации на бюджети;
 • Анексиране на договори;
 • Финансово управление, контрол и верификация на разходи.

  Държавни помощи:

 • Консултации на структури от публичния сектор относно приложимите режими на държавни помощи;
 • Консултации за услуги от общ икономически интерес;
 • Консултации за групово освобождаване от държавна помощ;
 • Консултации за прилагане на правилата за държавни помощи в специфични сектори;
 • Консултации за хоризонтална, вертикална и регионална държавна помощ.

  Административен капацитет:

 • Оценка и анализ на органицационната и функционална структури;
 • Оценка и анализ на риска, необходимост от персонал и обучение;
 • Изготвяне на наръчници, правила и процедури;
 • Актуализиране на нормативната база;
 • Провеждане на обучения.

  Оценки и анализи:

 • Оценка и анализ на Оперативни програми;
 • Оценка и анализ на проекти, планове и програми за развитие;
 • Оценка и анализ на стратегически документи.

  Стратегически документи:

 • Социологически проучвания, анализи, статистика и обработка на база данни;
 • Анализ и оценка на нуждите;
 • Бюджетиране на мерки, програми и проекти;
 • Стратегическо планиране;
 • Изготване на стратегии, планове и програми за развитие.

  Програмиране, планиране, подготовка и оценка на проектни предложения:

 • Проучване на възможностите за финансиране;
 • Изготвяне на апликационни форми/проектни предложения в пълен обхват;
 • Изготвяне на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти;
 • Изготвяне на насоки за кандидатстване, в т.ч. методика и критерии за оценка;
 • Оценка на проектни предложения;
 • Изготвяне на договори за предоставяне на БФП.

  Обществени поръчки – съгласно националното законодателство и PRAG:

 • Изготвяне на документации за обществени поръчки, съгласно приложимото законодателство;
 • Подготовка на технически спецификации;
 • Оценка на обществени поръчки;
 • Преговори, договаряне и сключване на договори.

  Други:

 • Предоставяне на юридически консултации;
 • Изготвяне на анализ разходи и ползи;
 • Провеждане на специализирани обучения;
 • Подготовка и изпълнение на мерки за информация и публичност.
 • Предоставяне на други услуги, свързани с дейността и компетенциите на дружеството.
   

 •