ПРОЕКТИ

На Вашето внимание, представяме част от успешно изпълнените проекти от БИМ Консултинг ООД, групирани по направления, според естеството и спецификата на изпълнените дейности:

Управление на проекти:

• Изпълнение на проект и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" Договор №BG161PO001/1.5-01/2010/001, ДБОПРР 398/26.11.2010г., финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. - Община Бургас – Стойност на проекта: 132 153 383 лв.;

• Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013” – Община Поморие – Стойност на проекта: 96 686 234,48 лв.;

• Външна техническа помощ за управление на проект „Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013” – Община Банско – Стойност на проекта: 89 482 119,26 лв.;

• „Подпомагане управлението на проектни предложения на община Варна, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет“ – в изпълнение с възложител Община Варна – Стойност на проектите по Инвестиционната програма: 85 623 445,35 лв.;

• „Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет“ – в изпълнение - Община Пловдив – Стойност на проектите по Инвестиционната програма: 80 185 732,87 лв.;

• Външен консултант по управление на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” по Договор DIR-51011116-С053, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” – Община Свиленград – Стойност на проекта: 48 308 585,51 лв.;

• Избор на технически консултант за изпълнение на дейностите по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. - Община Пловдив – Стойност на проекта: 41 772 406;

• Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект "Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе - Етап І", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”– Община Бяла – Стойност на проекта: 41 410 156,58 лв.;

• Техническа помощ за управление на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2103г.”, съгласно ДБФП №DIR – 51011116-C017. ”– Община Стара Загора – Стойност на проекта: 40 399 581,97 лв.;

• Осигуряване на експертни и технически услуги за Звено за управление на проект "Изграждане на система за регионално управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по „Околна среда 2007-2013” – Община Бургас – Стойност на проекта: 39 578 848 лв.;

• Външна техническа помощ за изпълнение и управление на проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря: "Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря" и "Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.” – Община Хисаря – Стойност на проекта: 33 326 008,62 лв.;

• Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2007-2013г.“ – Община Троян – Стойност на проекта: 31 365 554,46 лв.;

• Избор на Консултант по техническа помощ към ЗИП "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”, съгласно ДБФП № DIR 51011116-C015. – Община Бургас – Стойност на проекта: 29 763 872 лв.;

• Консултантски услуги за външна техническа помощ за управление на проект "Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”, съгласно ДБФП № DIR-51011116-C018. – Община Бяла – Стойност на проекта: 11 912 675 лв.;

• Външна техническа помощ за подпомагане на ЗУП "доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.” – Община Средец – Стойност на проекта: 9 918 716 лв.;

• Управление на 35 проекта по ПРСР на обща стойност 60 520 702 лв. без ДДС.

Управление на програми:

• „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 "Специфични предизвикателства за здравето на ромското население" на Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“, с Възложител Министерство на Здравеопазването. Стойност на програмата: 1 500 000 лв.

Държавни помощи:

• „Предоставяне на консултантски услуги на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи при изпълнение на програмата“ - Министерски съвет на Република България;

• „Предоставяне на специализирана експертна помощ във връзка с осигуряването на съответствие на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) с приложимия режим по държавни помощи“ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

• „Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавните помощи в областта на културата и спорта за нуждите на Община Русе“ - Община Русе;

• „Анализ на организационната структура за прилагане на изискванията и условията на приложими режими за държавни помощи в София тех парк“.

Административен капацитет:

• „Оценка на административния капацитет на централните структури, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 (ПО1) на Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП)“ - Министерски съвет на Република България, както следва:

 • Централното координационно звено (ЦКЗ);
 • Сертифициращ орган (СО);
 • Одитиращ орган (ОО);
 • Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР;
 • АОП (Агенция по обществени поръчки);
 • ДП (Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите).

  • „Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 чрез изготвяне на функционален анализ” - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

  • „Разработване на процедурен наръчник за управление на проекти, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ BG16RFOP001-8.005 Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по приоритетна ос 3 – МОН, ММС, МК“– Министерство на младежта и спорта;

  • "Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността на работата на УО на ОП "Техническа помощ“, във връзка с проект №0037-УО-1.4"Подпомагане на функциите на УО на ОП "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата" - Министерски съвет на Република България;

  • Гражданско общество и държавните институции - партньори за повишаване на прозрачността чрез разработването и прилагането на политика за предотвратяване на конфликт на интереси", бенефициент Република Хърватска, идентификационен номер 2008-0101-040105/Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) - Трансперънси Интернешънъл Хърватска;

  • „Изпълнение на дейности по проект „Подобряване на работата на общинската администрация Поморие, чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността” - Община Поморие;

  • „Изготвяне на функционален анализ на Община Самоков, разработване на наръчник за подобряване на административната структура, разработване на механизъм за мониторинг на функциониране на структурата, разработване на общинска програма за обучение и преквалификация, организиране и провеждане на събития“ - Община Самоков;

  • „Анализ и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Велики Преслав за периода 2007-2013 г.", Дейност 3 по договор за безвъзмездна финансова помощ с Рег. № 13-13-160/08.11.2012 г., сключен между УО на ОПАК и Община Велики Преслав“;

  • „Извършване на функционален анализ на община Малко Търново по проект "Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново", ДБФП № 13-11-11/16.09.2013, финансиран по ОПАК - Община Малко Търново.

  Оценки на стратегически документи и програми:

  • "Предварителна оценка (ex-ante assessment) и подготовка на стратегия за ефективно прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма Околна среда 2014-2020."- Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите;

  • Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ - Министерство на икономиката;

  • "Предварителна оценка на Оперативна програма "Добро управление" за програмен период 2014-2020 г."- Министерски съвет на Република България;

  •„Последваща оценка (ex-post) на Програма за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.)“ – в изпълнение - Министерство на земеделието и храните;

  • „Оценка на НСРР 2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България по отношение на политиките, свързани и водещи към предприемачество, конкурентоспособност, иновации и интелигентна специализация и анализ на приоритетите и целите на трансграничните програми за сътрудничество по отношение на Smart Specialization и очертаване на предложения за сътрудничество между регионите на България и Гърция“ по проект: „Smart Specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.“ – РСО Марица.

  Изготвяне на стратегически документи:

  • „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ – в изпълнение с възложител Столична община;

  • „Изготвяне на стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“ , Възложител - Асоциация на дунавските общини;

  • "Разработване на план за устойчива градска мобилност на Бургас 2013-2020“ по проект "Attractive urban public transport accessible cities - ATTAC" финансиран от "Southeast Europe 2007-2013" - Община Бургас;

  • „Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“ - в изпълнение, Възложител Асоциация на дунавските общини;

  • „Разработване и оценка на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково“ - Община Хасково;

  • „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Севлиево“ - Община Севлиево;

  • “Консултантски услуги за изработване на Интегриран план за градско развитие на град Поморие - Община Поморие;

  • „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“ - Община Троян;

  • „Осъществяване на консултантски услуги относно изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй (ИПГВР) и извършване на екологична оценка и оценка на съвместимостта на ИПГВР съгласно действащото национално законодателство“ - Община Козлодуй.

  Изготвяне на насоки за кандидатстване и методика за оценка:

  • „Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ с възложител Министерски съвет на Р България – предстоящо подписване на Договор за изпълнение. Възложител – Министерски съвет на Република България.

  Оценка на проектни предложения:

  • Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез осигуряване на външни оценители“ - в изпълнение с възложител Министерство на икономиката.

  Подготовка на проектни предложения:

  • „Техническа помощ за подкрепа на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2007 – 2013 г. Проект: BG 2006/018-387.04.01.01 – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

  • „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и законосъобразно изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София“ - Столична община;

  • Подготовка на 2 бр. проектни предложения за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване - Община Варна;

  • Изготвяне на проектно предложение и подготовка на съпътстващи документи за българския партньор/и в съответствие с Насоките за кандидатстване по Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г. - Община Петрич;

  • Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б "Балкани-Средиземно море" 2014-2020г." и Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектни предложения на ИАНМСП, които ще бъдат финансирани със средства по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и по програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б "Балкани-Средиземно море" 2014-2020г., - ИАМСП;

  • Подготовка на проектни предложения за изпълнение на Инвестиционната програма на община Варна по процедура за БФП BG165RFOP001-1.002 Изпнълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна оп ОПРР 2014-2020 г. - Община Варна.

  Обществени поръчки:

  • Изпълнение на проект и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" Договор №BG161PO001/1.5-01/2010/001, ДБОПРР 398/26.11.2010г., финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.- Община Бургас;

  • Разработване на следните тръжни документации: Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора"; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване в 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора"; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора"; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор върху изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора"; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Публичност и визуализация на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора""; Тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Одит на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"" – община Стара Загора;

  • Разработване на тръжни документи, задания и договори за възлагане на обществени поръчки и участие в оценителни комисии по проект "Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област, във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла: BG161PO001/3.1-03/2010/007, финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" – Община Бяла.

  Анализи:

  • „Изготвяне на Анализ приходи-разходи, във връзка с проектно предложение „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна““ –Община Варна;

  • „Анализ на икономическите разходи и пропуснати ползи за Столична община от обжалване на актове, свързани с реализация на инвестиционни намерения“ - Столична община;

  • „Разработване на финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, във връзка с доставка и монтаж на система за управление на трафика – гр. София, с цел кандидатстване за финансиране от Европейската инвестиционна банка“ - Столична община;

  • "Подготовка на финансов анализ с анализ на чувствителността и риска и икономически анализ за кандидатстване за финансиране от Европейската инвестиционна банка на проекти от програмата за реконструкция и рехабилитация на транспортна инфраструктура на Столична община за 2013-2016" - Столична община;

  • "Подготовка на финансов анализ за приключване на проект "Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково" – Община Хасково;

  • "Изготвяне на анализ на приложимостта на принципа на частния инвеститор и Бизнес план на общински дружество "Тролейбусен транспорт" ЕООД- гр. Плевен" – Община Плевен.

  Специализирани обучения:

  • Проведено обучение на екипите на МЗ и ИП по проект "Бюджетна линия за Община Велико Търново - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ Проведено обучение във връзка с приложимите режими на държавни помощи с възложител Община Велико Търново;

  • „Провеждане на обучение на Национално сдружение на общините в Република България – НСОРБ, във връзка с прилагане на правилата за държавни помощи“ - НСОРБ;

  • „Предоставяне на логистична услуга и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинската администрация – Община Монтана“.
   

 •