PARTNERS

 

Държавни институции

Министерства

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на физическото възпитание и спорта

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Държавни агенции

Агенция по енергийна ефективност

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенция за икономически анализи и прогнози

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Агенция по кадастъра

Държавна агенция „Архиви”

Държавната агенция по горите

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Управляващи органи на оперативни програми

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

Оперативна програма „Транспорт 2007-2013

Други институции

Държавен фонд "Земеделие"

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Дирекция за национален строителен контрол

Агенция по енергийна ефективност Министерски съветАгенция по енергийна ефективност

Народно събрание

Портал за държавната администрация

Президент на Република България 

Сметна палата на Република България

Неправителствени организации

Асоциация на българските черноморски общини

Асоциация на родопските общини

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Българска браншова камара “Пътища”

Българска стопанска камара

Българска строителна камара

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда “Подкрепа”

Национално сдружение на общините в България

Регионална асоциация на общини “Тракия”

Регионално сдружение на общините “Марица”

Регионално сдружение на общини “Централна Стара планина” 

Сдружение на югозападните общини

Сдружение “Толерантност” 

Международни организации

Американска агенция за международно развитие

Делегация на Европейската комисия в България

Европейска агенция за възстановяване и развитие

Европейска инвестиционна банка

Европейски институт

Европейски парламент

Европейски съюз

Европейска централна банка

Икономическо възстановяване и развитие на Югоизточна Европа

Организация на обединените нации

Пакт за стабилност за Югоизточна Европа

Програма на ООН за развитие

Световна банка

Съвет на Европа