НАЧАЛО

БИМ Консултинг ООД е една от водещите консултантски компании на българския пазар, която работи в областта на управленското, юридическото и финансовото консултиране на проекти и програми в направления: административен капацитет; управление на инфраструктурни проекти; разработване, оценки и анализи на стратегически документи и програми; разработване на насоки за кандидатстване в т.ч. критерии за подбор и методики за оценка на проектни предложения; организиране на специализирани обучения; провеждане на социологически проучвания, събиране и обработка на база данни; мерки за публичност; консултации относно приложимите режими на държавни помощи; проектно консултиране относно приложимото европейско и националното законодателство и пр.

Компанията е създадена в края на 2008 г., към края на 2017 г. е изпълнила успешно над 160 договора, 10 договора са в процес на изпълнение. След създаването си дружеството внедрява система за управление на качеството с обхват: Проектно, управленско и юридическо консултиране и продължава да поддържа системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015. В началото на 2018 г. дружеството приведе дейността си в съответствие с изискванията на GDPR.

Компанията има сериозен опит и необходимия експертен, технически и финансов капацитет в подготовката, изпълнението и управлението на мащабни високобюджетни инфраструктурни проекти, проекти свързани с предоставяне на техническа помощ в т.ч. административен капацитет на структури на публичната администрация на местно, регионално и централно ниво. Дружеството също има значителен опит в консултантските услуги за бизнеса и гражданското общество.

Фирменият екип се състои от професионалисти в много и разнообразни области с богат опит, специфични умения и подходяща квалификация. Професионалните компетенции на екипа са в основата на висококачествените услуги, които БИМ Консултинг ООД предоставя на своите клиенти. Компанията разполага със солиден административен капацитет от постоянни експерти и привлечени професионалисти в т.ч. университетски преподаватели и представители на научната общност. Най-ценният актив на дружеството е човешкият ресурс, въз основа на който се гради репутацията на БИМ Консултинг ООД, през годините.

Нашата мисия е да допринасяме за устойчивото институционално и икономическо развитие в публичния сектор, чрез високото качество на експертна помощ и консултантски услуги, които предлагамe.

Нашата цел е професионалното и навременно обслужване на клиентите за постигане на заложените резултати, чрез пълното реализиране на конкретните цели и задачи, съгласно приложимите изисквания на нормативната и административна уредба.

Нашите основни клиенти са държавни институции, общини, частни фирми и НПО сектора, които подпомагаме в процеса на подготовката, управлението и изпълнението на проекти и програми. Вече почти 10 години успешно подпомагаме нашите клиенти при усвояването на средствата от европейски и други фондове, донорски програми и финансови инструменти, посредством предоставянето на висококвалифицирани консултантски услуги.
 


Анкета: